Share
Voorvertoning
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het programma Natuer mei de Mienskip. De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal verstuurd naar iedereen die betrokken is bij Natuer mei de Mienskip en iedereen die hierin geïnteresseerd is. Stuur deze brief gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier op onze site en afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
Wat is Natuer mei de Mienskip eigenlijk?
Friese boeren en andere grondeigenaren hebben vaak goede ideeën om natuur te ontwikkelen of natuurinclusief te boeren. Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het Natuurnetwerk Nederland af te maken. Omdat het project nog een pilot is, beperkt de aanpak zich eerst tot enkele pilotsgebieden. Natuer mei de Mienskip biedt daar ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Na de pilotfase hopen we onze werkwijze uit te breiden naar heel Fryslân. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân, waar het goed boeren is.
Grondeigenaar Klaas Oevering: "Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf"
Grondeigenaar Klaas Oevering heeft al ervaring met het inpassen van natuurgrond op zijn melkveebedrijf. Hij laat zijn drachtige pinken weiden op natuurgrond en geniet van de weidevogels en van de kwalteit van het natuurhooi dat het uit het gebied komt. Deze natuurontwikkeling valt nog niet binnen Natuer mei de Mienskip, maar deed Klaas samen met It Fryske Gea. Op de website van Natuer mei de Mienskip komen de komende periode portretten te staan over samenwerkingen in natuuronwikkeling. De eerste met Klaas lees je op onze site.
Hoe betrekken we de mienskip?
Het woord mienskip is een breed begrip. Het kan al snel leiden tot verschillende interpretaties. Een belangrijk onderdeel in de vernieuwing die NmdM voorstaat, is dat de potentiele eindgebruiker in het voortraject meer dan voorheen wordt betrokken. Er wordt van bovenaf niet iets opgedrongen. In het ultieme geval is het plan niet een plan van alleen de NmdM-partijen maar van grondeigenaren, inwoners, lokale organisaties en overheden en NmdM-partijen. Het “wij” staat daarbij voorop. Dat is het streven van NmdM. Lees er alles over op onze site.
Projectleider Johan Grijpstra stelt zich voor 
Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.
De programmamanager is Johan Grijpstra. Hij werkt sinds 2006 bij de provincie. Sinds 2012 als projectleider en programmamanager. Hij werkte o.a.  aan de Natura 2000-beheerplannen, het Programma IJsselmeer, de Veenweidevisie en de Omgevingsvisie. Daarin zocht en organiseerde hij altijd de samenwerking. Je leest het hele interview op onze site.
Natuer mei de Mienskip daagt de overheid uit via het Right to Challenge
Natuer mei de Mienskip maakt gebruik van het Right to Challenge, oftewel het uitdaagrecht. Als je denkt dat je iets beter of goedkoper kan dan de overheid, mag je hier gebruik van maken. De NOS maakt een reportage over hoe dat in zijn werk gaat en wie daar nu al gebruik van maken. Natuer mei de Mienskip komt hierin ook aan bod. Je vindt de reportage via onze site.
Maak kennis met de mensen achter NmdM: Kristel van Veen
Kristel van Veen is communicatieadviseur en vanuit LTO Noord gedetacheerd aan Natuer mei de Mienskip. Ze is verantwoordelijk voor de website, deze emailnieuwsbrief en andere uitingen vanuit het project. En ze is trekker van de communicatiewerkgroep met daarin professionals vanuit bijna alle partnerorganisaties. "Heel mooi om te zien hoe al deze verschillende organisaties samenwerken in dit project. Bovendien vind ik het een heel mooi thema om mee bezig te zijn. Lees het hele interview op onze site.
Pilot 'Tsjoch op' inventariseert bestaande initiatieven voor samenwerking
Binnen Natuer mei de Mienskip startte recent de nieuwe pilot 'Tsjoch op!'. Het plan is om niet een compleet nieuwe pilot te bedenken, maar samen te werken met lopende initiatieven. Het projectteam wil met meerdere initiatieven samen een deel van het Natuurnetwerk Nederland realiseren. Het restant van het NNN ligt verspreid over Fryslân. Dat maakt een aanpak met één grote gebiedsontwikkeling niet mogelijk. We hopen aan het eind van de pilotfase een aanpak te hebben ontwikkeld die ook voor een deel van deze gebieden een oplossing biedt.
Verkenner in gesprek met grondeigenaren rondom Burgumer Mar
Binnen het programma Natuer mei de Mienskip wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Friesland af te maken. Hierin staat de eindbeheerder centraal.
Maar kan dat wel, de manier van natuurontwikkeling aanpassen aan de wensen en mogelijkheden die leven in een gebied? En wat is nodig om grondeigenaren tot actie over te laten gaan? Om dat uit te vinden is in het gebied rond de Burgumer Mar en De Leien een eerste verkenning uitgevoerd. Hiervoor ging Johannes Veenstra van het programmateam met grondeigenaren in dit gebied in gesprek. Het hele artikel lees je op onze site.
Werkgroep tools onderzoekt welke 'ark' passend is voor grondeigenaar
Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van ark (gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip stelde een lijst op met mogelijkheden  om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken. De lijst omvat gereedschap dat al eerder is ingezet, bijvoorbeeld kavelruil of functieruil, maar ook nieuwe mogelijkheden. Deze 'arkbak' wordt momenteel besproken met gebiedscommissies en in het veld uitgetest om te kijken welk ark wel en niet werkt en welke nog verfijning of aanpassing behoeft.
Leeratelier houdt vinger aan de pols
Om gedurende het traject de vinger aan de pols te houden en de samenwerkende partijen te ondersteunen is er een leeraterlier ingericht. Het landelijke netwerk Right to Challenge helpt de partijen hierin. Het netwerk heeft inmiddels een nulmeting uitgevoerd die in juli 2020 aan PS is aangeboden. De meting beschrijft de start en besluitvorming in de eerste twee jaar van het traject. Uit de meting komen een aantal positieve en een aantal ontwikkelpunten naar voren. Over anderhalf jaar, wanneer het initiatief gereed is, is de meting het vertrekpunt voor de evaluatie en de besluitvorming door provincie Fryslan. Right to Challenge zal in 2021 een advies uitbrengen aan Natuer mei de Mienskip over het vervolg van de challenge.
Meld je aan voor deze emailnieuwsbrief
Deze eerste editie van de nieuwsbrief is via alle partnerorganisaties verzonden naar collega's en betrokkenen bij die organisatie. Wellicht ontving jij deze nieuwsbrief ook via via. Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie direct ontvangt? Vul dan je mailadres in op het formulier op onze site.

Email Marketing door ActiveCampaign